Vliv užívání antidepresiv na mužskou plodnost

Kvalitu spermií ovlivňuje řada faktorů, mimo jiné i některá léčiva. Kromě cytostatik jsou to například také léky na vysoký krevní tlak nebo antidepresiva, která patří celosvětově k nejčastěji předepisovaným farmakům. Podstata účinku prakticky všech skupin antidepresiv spočívá ve zlepšení neurotransmise monoaminů (serotoninu, noradrenalinu, dopaminu) v centrální nervové soustavě, která je u deprese narušena. Cílem farmakoterapie deprese je tedy posílení monoaminergní transmise mezi neurony, čehož lze teoreticky dosáhnout snížením zpětného vychytávání monoaminů ze synaptické štěrbiny do presynaptického vlákna, snížením metabolické degradace monoaminů, posílením jejich syntézy nebo i přímým ovlivněním příslušných receptorů.

Již dlouho je známo, že některá antidepresiva mají vliv na sexuální funkce. Konkrétní vliv na spermie však podrobně sledován nebyl. Beeder a Samplaski (2020) ve své studii zacílili na konkrétní změny v parametrech kvality spermií po užívání různých typů antidepresiv.

Z antidepresiv jsou v souvislosti s negativním dopadem na kvalitu spermatu nejčastěji jmenovány selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Zejména fluoxetin byl spojován s gonadotoxickými účinky, včetně snížení koncentrace a motility spermií, zvýšení fragmentace DNA a snížení hmotnosti reprodukčních orgánů. Také se v této souvislosti uvádějí i non-SSRI antidepresiva (nejčastěji SNRI – inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu a TCAs – tricyklická antidepresiva). Konkrétní vlivy různých farmak na kvalitu spermií jsou uvedeny v Tabulkách 1, 2.

Tabulka č. 1 – Efekt SSRI antidepresiv na kvalitu spermatu

SSRI – efekt na kvalitu spermií

LÉK

In vivo efekt

SERTRALIN

Snížená koncentrace a motilita, častější abnormální morfologie a fragmentace DNA spermií

CITALOPRAM

Snížená koncentrace a motilita, častější abnormální morfologie spermií

PAROXETIN

Zvýšená fragmentace DNA spermií

ESCITALOPRAM

Snížená koncentrace a motilita, častější abnormální morfologie spermií

 

Tabulka č. 2 – Efekt non-SSRI antidepresiv na kvalitu spermatu

Non-SSRI – efekt na kvalitu spermií

LÉK

In vivo efekt

SNRI

Venlafaxin

Zvýšená neprogresivní motilita; podpora normální morfologie a viability spermií

TCA

Desipramin

Žádné zaznamenané změny v počtu nebo motilitě spermií

Amitriptylin

Snížená koncentrace a viabilita; negativní efekt na morfologii spermií; větší objem ejakulátu; větší množství mutací zárodečných buněk

ATYPICKÁ ANTIDEPRESIVA

Agomelatin

Žádné zaznamenané efekty na parametry semene

 

Vzhledem k rozšířenému a často dlouhodobému užívání antidepresiv je nutné znát další údaje o jejich vlivu na kvalitu spermatu a mužskou plodnost a užívat pouze bezpečná léčiva. Správná volba antidepresiva patří ke klíčovým momentům úspěšné terapie. Měla by podléhat pečlivé rozvaze nad klinickým stavem pacienta, somatickou komorbiditou a souběžnou farmakoterapií. Výběr vhodného antidepresiva by měl vycházet ze znalosti farmakologického mechanismu působení, farmakokinetických a farmakodynamických vlastností.

18. 11. 2021

Ing. Petra Černá

Zdroj: Beeder LA, Samplaski MK (2020): Effect of antidepressant medications on semen parameters and male fertility. International Journal of Urology, 27(1), 39-46.

Máte otázky? Ptejte se!

Kontaktní informace